tłumaczenie-17
Zaloguj się

Warunki zakupu

 MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
1. O ile wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich zakupów towarów lub usług dokonywanych przez Shannon O'Hara lub Talk to The Entities (5900 Balcones Drive, STE 12189, Austin, TX 78731, USA), na przykład między innymi zdjęć, tekstów, filmów, nagrań, aplikacji, transmisji na żywo, prac związanych z mediami społecznościowymi, klipów audio i wideo, programowania, tworzenia stron internetowych, przetwarzania obrazów lub nagrań dźwiękowych s, prace medialne lub jakiekolwiek inne materiały lub produkty zawierające prawa własności intelektualnej (dalej „Produkty i Usługi”) od usługodawcy lub sprzedawcy (dalej „Sprzedający”).

2. Oferując usługi Shannon O'Hara i Talk To The Entities, Sprzedający wyrażają zgodę na niniejsze warunki.
PRZENIESIENIE PRAW
1. Shannon O'Hara i Talk To The Entities udzielają wyłącznie wiążących umów (zwanych dalej „Umową”) dotyczących praw autorskich i praw własności intelektualnej na następujących warunkach:
          I. Sprzedawca przekazuje i/lub – w zależności od przypadku – Shannon O'Hara i Talk to The Entities nieograniczone i ogólnoświatowe korzystanie z praw dotyczących Produktów i Usług;
          II. Sprzedawca zapewnia, że przeniesienie praw lub praw do użytkowania (dalej „Prawa”) następuje na całym świecie, oraz
          III. Przeniesienie obejmuje prawo do zmiany i modyfikacji Produktów i Usług.
2. Każda oferta Sprzedawcy musi zatem zawierać ww. Prawa w całości, a część oferowanej opłaty lub ceny musi być zawsze przeznaczona na wynagrodzenie za te Prawa.
3. Jeżeli oferta nie zawiera wyraźnej wzmianki o Prawach, o których mowa powyżej, jest ona automatycznie uwzględniana w oferowanej cenie.

ZAWARCIE UMOWY
1. Kiedy Shannon O'Hara lub Talk To The Entities zaakceptuje ofertę Sprzedającego lub Sprzedawca zaakceptuje ofertę Shannon O'Hara lub Talk To The Entities poprzez dostawę Produktów i Usług, zostanie zawarta wiążąca umowa;

2. Umowa ogranicza się do niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu;

3. Żadne inne warunki zaproponowane przez Sprzedającego nie będą wiążące dla Shannon O'Hara lub Talk To The Entities, chyba że Shannon O'Hara lub Talk To The Entities wyraźnie zaakceptują je na piśmie;

4. Żadne inne oświadczenie Sprzedawcy nie zmienia, nie uzupełnia ani nie wpływa na Umowę;

5. Shannon O'Hara lub Talk To The Entities nie są związane żadnymi ogólnymi warunkami zakupu Sprzedającego, które pojawiają się w jakimkolwiek dokumencie Sprzedającego. Shannon O'Hara lub Talk To The Entities niniejszym wyraźnie odrzucają wszelkie zobowiązania wynikające z powyższego;

6. W przypadku sprzecznych warunków pomiędzy Sprzedającym a Shannon O'Hara lub Talk To The Entities, strony postanawiają, że pierwszeństwo mają warunki Shannon O'Hara lub Talk To The Entities, oraz

7. Sprzedający nie dokona cesji żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy bez pisemnej zgody Shannon O'Hara lub Talk To The Entities.
RYZYKO UTRATY
Wszystkie przedmioty zakupione przez Shannon O'Hara lub Talk To The Entities są legalnie dostarczane po fizycznym dostarczeniu Produktów i Usług lub po udostępnieniu Produktów i Usług do pobrania w usłudze w chmurze („Dostawa”). Oznacza to, że ryzyko utraty i tytuł prawny do takich przedmiotów przechodzi na Shannon O'Hara lub Talk To The Entities po dostarczeniu.
TY się liczysz, TY jesteś ważny, to TY masz więcej mocy, niż prawdopodobnie chcesz zauważyć.
O Shannon
Otrzymaj darmowy telecall z Shannon, aby mieć więcej łatwości, klarowności i możliwości z pieniędzmi.

Przez przyłączenie się, zgadzasz się na otrzymywanie informacji reklamowych od SHANNON O'HARA. Możesz zrezygnować z otrzymywania w dowolnym czasie. POLITYKA PRYWATNOŚCI

© Copyright 2016-2023 Shannon O'Hara · Wszelkie prawa zastrzeżone
info@shannon-ohara.com
+
+
+
Kraj(wymagane)
+
=
użytkowniklupaprzechodzićszewron w góręszewron w dółszewron-prawo